Applied Stochastic Models & Data Analysis

Chi tiết về thư mục
Resource Type: Continuing Resource
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Wiley publishers, v.1, 1994.