Bernoulli Official Journal of the Bernoulli Society

Chi tiết về thư mục
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bernoulli Society, v.1, 1999.