Communications in Statistics; Stochastic Models

Chi tiết về thư mục
Resource Type: Continuing Resource
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Biometrics Society, v.1, 1994.