The science and engineering of materials

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Askeland, Donald R. (Tác giả), Fulay, Pradeep (Tác giả)
Tác giả khác: Wright, Wendelin J. (athor)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: CT; USA Cengage Learning 2011.
Phiên bản:Sixth edition.
Những chủ đề: