Government by the people

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Burns, James MacGregor
Tác giả khác: Peltason, Jack Walter., Cronin, Thomas E.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall c1987.
Phiên bản:13th ed., Bicentennial ed. 1987-1989
Những chủ đề: