Journal of Time Series Analysis

Detalhes bibliográficos
Formato: Kit
Idioma:English
Publicado em: Journal of Time Series Analysis, v.1, 1994.