Journal of Time Series Analysis

Chi tiết về thư mục
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Journal of Time Series Analysis, v.1, 1994.