Journ of Computational & Graphical Statistics

Chi tiết về thư mục
Resource Type: Continuing Resource
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: ESEP, v.1, 1994.