Trích dẫn APA

Tomlinson, G. (2007). The singing of the New World: Indigenous voice in the Era of European contact. New York: Cambridge University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Tomlinson, Gary. The Singing of the New World: Indigenous Voice in the Era of European Contact. New York: Cambridge University Press, 2007.

Trích dẫn MLA

Tomlinson, Gary. The Singing of the New World: Indigenous Voice in the Era of European Contact. New York: Cambridge University Press, 2007.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.