Principles of population genetics

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Hartl, Daniel L. (Tác giả), Clark, Andrew G. 1954- (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Sunderland, Mass. Sinauer Associates c2007.
Phiên bản:Fourth edition
Những chủ đề: