Under the sharp lens human rights monitoring and documentation in mining-affected communities

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippine Human Rights Information Center.
Tác giả khác: Simbulan, Nymia P.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City Philippine Human Rights Information Center 2010.
Những chủ đề: