Teaching history with film strategies for secondary social studies

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Marcus, Alan S., Metzger, Scott Alan., Paxton, Richard J., Stoddard, Jeremy D.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Routledge c2010.
Những chủ đề: