Studying arts and humanities

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bates, Catherine Dr.
Tác giả khác: Matthewman, Abi.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Basingstoke Palgrave Macmillan 2009.
Loạt:Palgrave study skills.
Những chủ đề: