Trích dẫn APA

Festin, G. L. L. (2011). Special proceedings: A foresight to the bar exam :question and answer notes, bar questions, cases, updated laws and rules (2nd ed.). Manila: Rex Book Store.

Trích dẫn kiểu Chicago

Festin, Gemy Lito L. Special Proceedings: A Foresight to the Bar Exam :question and Answer Notes, Bar Questions, Cases, Updated Laws and Rules. 2nd ed. Manila: Rex Book Store, 2011.

Trích dẫn MLA

Festin, Gemy Lito L. Special Proceedings: A Foresight to the Bar Exam :question and Answer Notes, Bar Questions, Cases, Updated Laws and Rules. 2nd ed. Manila: Rex Book Store, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.