Special proceedings a foresight to the bar exam :question and answer notes, bar questions, cases, updated laws and rules

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Festin, Gemy Lito L.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manila Rex Book Store c2011.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề: