Teater

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lembaga Pendidikan Seni Nusantara (LPSN)
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:Indonesian
Được phát hành: [Jakarta] Lembaga Pendidikan Seni Nusantara 2007.
Những chủ đề: