Độc tá̂u hòa tá̂u nhạc cụ dân gian Việt Nam Solo and ensemble of Vietnamese traditional musical instruments

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Viện âm nhạc (Vietnam)
Resource Type: Visual Material
ভাষা:Vietnamese
প্রকাশিত: [Hanoi] Vietnam Musicology Institute/Viện âm nhạc [1999?]
বিষয়গুলি: