Độc tá̂u hòa tá̂u nhạc cụ dân gian Việt Nam Solo and ensemble of Vietnamese traditional musical instruments

Opis bibliograficzny
1. autor: Viện âm nhạc (Vietnam)
Resource Type: Visual Material
Język:Vietnamese
Wydane: [Hanoi] Vietnam Musicology Institute/Viện âm nhạc [1999?]
Hasła przedmiotowe: