Pamulong pulong sa pagbaton sang palangaku-an sang iyang kamahalan Jose P. Laurel, Pangulo sang Republika sang Pilipinas

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Laurel, Jose Paciano 1891-1959
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Hiligaynon
Được phát hành: Manila [s.n.] 1943
Những chủ đề: