Atsay killer

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Labra, Angel., Garcia, Eddie., Saburit, Jean., Briones, Azenith.
Định dạng: Bộ dụng cụ
Được phát hành: [Metro Manila] Sitti's Films International 1983.
Những chủ đề: