Ti gubat ti nabilbileg a daya iti Asia Masalaysay ditoy ti casasaad casacbayan ti naaramat, ken ti caipapananna.

Detaylı Bibliyografya
Yazar: Jiro, Saito
Resource Type: Kitap
Dil:Iloko
Baskı/Yayın Bilgisi: Manila [s.n.] [1943]
Konular: