Ti gubat ti nabilbileg a daya iti Asia Masalaysay ditoy ti casasaad casacbayan ti naaramat, ken ti caipapananna.

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Jiro, Saito
Resource Type: Buch
Sprache:Iloko
Veröffentlicht: Manila [s.n.] [1943]
Schlagworte: