Ti gubat ti nabilbileg a daya iti Asia Masalaysay ditoy ti casasaad casacbayan ti naaramat, ken ti caipapananna.

書目詳細資料
主要作者: Jiro, Saito
Resource Type: 圖書
語言:Iloko
出版: Manila [s.n.] [1943]
主題: