Ti gubat ti nabilbileg a daya iti Asia Masalaysay ditoy ti casasaad casacbayan ti naaramat, ken ti caipapananna.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jiro, Saito
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Iloko
Được phát hành: Manila [s.n.] [1943]
Những chủ đề: