Rome & Juliet caucasian chalk circle

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Abad, Ricardo
Tác giả khác: Santamaria, MCM
Resource Type: Visual Material
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Shanghai International Theater Institute -Asia Pacific Bureau Festival 2009.
Những chủ đề: