Applied statistics in business and economics

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Doane, David P.
Tác giả khác: Seward, Lori Welte 1962-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, N.Y. McGraw-Hill/Irwin c2011.
Phiên bản:3rd ed., International student ed.
Những chủ đề: