Email Record: Chlorobenzenes other than hexachlorobenzene