Chlorobenzenes other than hexachlorobenzene environmental aspects

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: United Nations Environment Programme., International Labour Organisation., Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals., World Health Organization.
Tác giả khác: Malcolm, Heath., Howe, Paul., Dobson, S.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Geneva World Health Organization 2004.
Loạt:Concise international chemical assessment document 60.
Những chủ đề: