Institutional theory in political science the 'new institutionalism'.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Peters, B. Guy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London: New York Continnuum 2005.
Phiên bản:2nd ed.
Những chủ đề: