Ang muling pagpapakilala ng mga kuwentong bayan, sa paraan angkop sa interest ng mga kabataang pinoy.

ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Cepeda, Rodrigo DP.
Resource Type: थीसिस
भाषा:Filipino
प्रकाशित: Thesis (BFA)--University of the Philippines Diliman 2007
विषय: