Trích dẫn APA

World Book, I. (2011). The World Book encyclopedia. Chicago: World Book.

Trích dẫn kiểu Chicago

World Book, Inc. The World Book Encyclopedia. Chicago: World Book, 2011.

Trích dẫn MLA

World Book, Inc. The World Book Encyclopedia. Chicago: World Book, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.