The World Book encyclopedia.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: World Book, Inc.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Chicago World Book c2011.
Những chủ đề: