Rock art papers.

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: San Diego Museum of Man., Rock Art Symposium
Tác giả khác: Hedges, Ken.
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: San Diego, Calif. San Diego Museum of Man 1983-
Loạt:San Diego Museum papers no. 26, etc.
Những chủ đề: