Eratosthenes' geography

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Eratosthenes
Tác giả khác: Roller, Duane W., Strabo.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Ancient Greek
Được phát hành: Princeton, N.J. Princeton University Press c2010.
Những chủ đề: