Trích dẫn APA

University of the Philippines Diliman. Third World Studies Center., Social Sciences and Philosophy Research Foundation (Philippines), USAID/Philippines., & Maceda, T. G. (1997). Agenda ng demokrasyang Pilipino. Quezon City: Third World Studies Center, Unibersidad ng Pilipinas Diliman.

Trích dẫn kiểu Chicago

University of the Philippines Diliman. Third World Studies Center., Social Sciences and Philosophy Research Foundation (Philippines), USAID/Philippines, và Teresita G. Maceda. Agenda Ng Demokrasyang Pilipino. Quezon City: Third World Studies Center, Unibersidad ng Pilipinas Diliman, 1997.

Trích dẫn MLA

University of the Philippines Diliman. Third World Studies Center., Social Sciences and Philosophy Research Foundation (Philippines), USAID/Philippines, và Teresita G. Maceda. Agenda Ng Demokrasyang Pilipino. Quezon City: Third World Studies Center, Unibersidad ng Pilipinas Diliman, 1997.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.