Agenda ng demokrasyang Pilipino.

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: University of the Philippines Diliman. Third World Studies Center., Social Sciences and Philosophy Research Foundation (Philippines), USAID/Philippines.
Tác giả khác: Maceda, Teresita G.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Filipino
Được phát hành: Quezon City Third World Studies Center, Unibersidad ng Pilipinas Diliman c1997.
Những chủ đề: