The Sufi path of love the spiritual teachings of Rumi

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jalal al-Din Rumi Maulana 1207-1273.
Tác giả khác: Chittick, William C.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Albany State University of New York Press c1983.
Loạt:SUNY series in Islam.
Những chủ đề: