Anthropology goes to the fair the 1904 Louisiana Purchase Exposition

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Parezo, Nancy J
Tác giả khác: Fowler, Don D. 1936-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lincoln University of Nebraska Press c2007.
Loạt:Critical studies in the history of anthropology
Những chủ đề: