The science and engineering of materials

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Askeland, Donald R.
Tác giả khác: Fulay, Pradeep P. 1960-, Wright, Wendelin J.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Stamford, Conn. Cengage Learning c2011.
Phiên bản:6th ed., SI ed.
Những chủ đề: