Organic chemistry

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: McMurry, John.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Belmont, CA Brooks/Cole, Cengage Learning c2012.
Phiên bản:8th edition
Những chủ đề: