Trích dẫn APA

LOCUS. SIAM journal on optimization.

Trích dẫn kiểu Chicago

LOCUS. SIAM Journal On Optimization.

Trích dẫn MLA

LOCUS. SIAM Journal On Optimization.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.