SIAM theory of probability & its applications

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: LOCUS
Định dạng: Bộ dụng cụ
Ngôn ngữ:English
Loạt:Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)