Ancient Chinese thought, modern Chinese power

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yan, Xuetong
Tác giả khác: Bell, Daniel 1964-, Sun, Zhe 1966-, Ryden, Edmund.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Chinese
Được phát hành: Princeton, N.J. Princeton University Press c2011.
Loạt:The Princeton-China series
Những chủ đề: