Korehidor

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Baylen, Teo S. 1904-1990.
Tác giả khác: Naval, Jimmuel Costelo 1963-
Resource Type: Analytics
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: Quezon City Ateneo de Manila University Press c2001.