Email (record): Sa may sigang pugad ng mga buwitre