The material culture of gender, the gender of material culture

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Henry Francis du Pont Winterthur Museum., Winterthur Conference.
Tác giả khác: Martinez, Katharine 1950-, Ames, Kenneth L.
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Winterthur, Del. Henry Francis du Pont Winterthur Museum c1997.
Loạt:[Winterthur book]
Những chủ đề: