Gardner's art through the ages a global history

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kleiner, Fred.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Australia Wadsworth/Cengage Learning 2013.
Phiên bản:14th ed., International ed.
Những chủ đề: