Pavlov excavations, 2007-2011

מידע ביבליוגרפי
מחבר תאגידי: Archeologicky ustav Akademie ved Ceske republiky v Brne.
מחברים אחרים: Svoboda, Jiri 1953-
Resource Type: ספר
שפה:English
French
Czech
יצא לאור: Brno Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology at Brno 2011.
סדרה:Dolnovestonicke studie = The Dolni Vestonice studies sv. 18
נושאים: