Pavlov excavations, 2007-2011

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلف مشترك: Archeologicky ustav Akademie ved Ceske republiky v Brne.
مؤلفون آخرون: Svoboda, Jiri 1953-
Resource Type: كتاب
اللغة:English
French
Czech
منشور في: Brno Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology at Brno 2011.
سلاسل:Dolnovestonicke studie = The Dolni Vestonice studies sv. 18
الموضوعات: