Pavlov excavations, 2007-2011

Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Archeologicky ustav Akademie ved Ceske republiky v Brne.
Övriga upphovsmän: Svoboda, Jiri 1953-
Resource Type: Bok
Språk:English
French
Czech
Publicerad: Brno Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology at Brno 2011.
Serie:Dolnovestonicke studie = The Dolni Vestonice studies sv. 18
Ämnen: